GDPR

  Vážení rodičové, novelou zákona č. 115/2001 z roku 2019 po nás MŠMT vyžaduje výrazně více osobních údajů, než tomu bylo do konce roku 2019. Rádi bychom Vás proto požádali o jejich vyplnění. Ani nás nárůst administrativy netěší, ale bohužel nic nenaděláme.
  Děkuji za pochopení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) pro účely členství ve spolku:

  Já, níže podepsaný/á dávám svůj souhlas spolku Sdružení tradičního Kung Fu Brno, z.s. IČO 266 39 998, ke shromažďování, zpracovávání a evidenci mých osobních údajů a osobních citlivých údajů ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v platném změní. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro účely uvedené v rámci Interního předpisu Sdružení tradičního Kung Fu Brno, z.s. o ochraně osobních údajů, v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu. Souhlas poskytuji na celou dobu trvání členství u tohoto spolku a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze spolku, který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje a citlivé osobní údaje poskytnou dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou, zničením, zneužitím či ztrátou.

  Byl jsem poučen o právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Byl jsem poučen o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a dodržovat bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů.